δῆλος


δῆλος
3 явный, очевидный

Ancient Greek-Russian simple. 2014.